Geo Tagged AgriVentures Dashboard

Total AgriVentures
14499
AgriVentures Geo Tagged
2212
Pending For Geo Tagging
12287
Agriventures Geo Tagging Report


S.No.State / UTSTotal AgriventuresAgriventures Geo TaggedPending For Geo Tagging
1 ANDHRA PRADESH 358 3 355
2 ASSAM 68 2 66
3 BIHAR 223 14 209
4 CHANDIGARH 0 0 0
5 CHHATTISGARH 74 11 63
6 GUJARAT 247 7 240
7 HARYANA 6 0 6
8 JAMMU AND KASHMIR 0 0 0
9 JHARKHAND 60 12 48
10 KARNATAKA 318 101 217
11 KERALA 20 2 18
12 MADHYA PRADESH 1489 153 1336
13 MAHARASHTRA 5916 862 5054
14 MANIPUR 27 4 23
15 MIZORAM 0 0 0
16 ODISHA 4 0 4
17 PUDUCHERRY 15 2 13
18 PUNJAB 0 0 0
19 RAJASTHAN 745 46 699
20 TAMIL NADU 1561 261 1300
21 TELANGANA 225 16 209
22 UTTAR PRADESH 3062 700 2362
23 UTTARAKHAND 60 14 46
24 WEST BENGAL 21 2 19
  Total 14499 2212 12287